2018-02-21T08:40:03Z||2018-02-21T08:42:16Z


mmp搞得撒子东西,这么难用,非要splice,splice真tm用着不素服,老子写些私利吧。

const update = require('immutability-helper');

const state = ["1", "2", "3"];

// 添加
console.log(update(state, {$push: ["ri", "le"]}));

// 在index 1处插入
console.log(update(state, {$splice: [[1, 0, "ma", "de"]]}));

// 从index 1处删除两个元素
console.log(update(state, {$splice: [[1, 2]]}));

// 冲index 1处替换一个元素
console.log(update(state, {$splice: [[1, 1, 'mmp']]}));

素粗:

[ '1', '2', '3', 'ri', 'le' ]
[ '1', 'ma', 'de', '2', '3' ]
[ '1' ]
[ '1', 'mmp', '3' ]