2018-02-19T04:00:35Z||2018-02-28T03:46:33Z


新的版本的tar通常会自动根据扩展名进行相应格式的解压缩,不需要额外参数,可以直接用:

tar xf abc.tar.xz
tar xf abc.tar.gz

如果不成功的话,可以尝试加上参数(注意f必须是最后一个参数,后面加上路径):

# xz
tar -xJf archive.tar.xz
# bzip2
tar -xvjf archive.tar.bz2
# gzip
tar -xzvf archive.tar.gz